U bent hier: HomeNieuws > Nieuwsbericht

ZZS in de omgevingsvergunning milieu

juni 2018

Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)* worden gezien als de meest gevaarlijke stoffen voor mens en milieu. Daarom wordt de emissie van deze ZZS met voorrang aangepakt. Het doel is om ZZS te weren. ZZS zijn niet nieuw, maar krijgen bij Lucht en Water sinds 2016 extra aandacht in het beleid en bij het verlenen van vergunningen. Daarbij is het nodige veranderd. Voor Lucht is de Nederlandse Emissierichtlijn Lucht (NeR) in het Activiteitenbesluit geïmplementeerd en voor Water is de nieuwe ABM (Algemene Beoordelingsmethodiek) en de nieuwe immissietoets van kracht geworden. Dit betekent dat bij nieuwe vergunningen in detail gekeken wordt naar de emissie van ZZS. Het gaat daarbij om het gebruik van ZZS, bronmaatregelen en ‘end of pipe’-maatregelen.

Hoe gaat dit in de praktijk?

ZZS komen met name bij twee milieuaspecten naar voren bij vergunningverlening, te weten luchtemissies en afvalwaterlozingen. Daarnaast kan bodem een aspect zijn waarbij ZZS een rol spelen. Het bedrijf levert aan het bevoegd gezag gegevens aan over de stoffen die het bedrijf gebruikt. Ook geeft het bedrijf aan wat de emissiesituatie is (welke stoffen het bedrijf naar de lucht emitteert) en welke stoffen geloosd worden. Hiervoor gebruikt het bedrijf de stofgegevens uit REACH (met name MSDS’en). Dit kan er toe leiden dat bedrijven, in overleg met de leverancier, over moeten gaan op het vervangen van middelen met ZZS en het toepassen van extra emissiebeperkende maatregelen.

BBT-documenten

Twee BBT-documenten, namelijk de Algemene Beoordelingsmethodiek 2016 (ABM) en het Handboek immissietoets 2016, regelen voor bedrijven de emissie van ZZS naar Water. Het Activiteitenbesluit (Afdeling 2.3) regelt voor bedrijven de emissie en minimalisatie van ZZS naar de Lucht (gebruik hiervoor de Handleiding Zeer Zorgwekkende Stoffen en Bijlage 12 Activiteitenregeling (ZZS lijst)).

Actualisatietoets voor vergunde inrichtingen

Niet alleen bij het aanvragen van nieuwe vergunningen worden bedrijven geconfronteerd met het nieuwe beleid omtrent ZZS stoffen. Veel vergunningplichtige bedrijven worden momenteel door het bevoegd gezag aangeschreven om zicht te verschaffen in de gebruikte en geëmitteerde ZZS-stoffen. De door het bedrijf geleverde informatie wordt vervolgens gebruikt om te toetsen of de vergunningen nog actueel zijn.

Ondersteuning

Het vergt tijd, kennis van stoffen en emissies in relatie tot productieprocessen en procesomstandigheden om ZZS te identificeren. Milieu-adviesbureau Opifex biedt ondersteuning aan bedrijven bij het inventariseren van ZZS-emissies. Bij het aanvragen van een vergunning is het daarbij belangrijk om op tijd in overleg te gaan met het bevoegd gezag. Daarbij kunnen wij met onze kennis en kunde een meerwaarde leveren en staan wij, zoals altijd, graag voor u klaar.

*Een stof valt onder de noemer ZZS als deze voldoet aan artikel 57 van de Europese verordening REACH. REACH staat voor registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen.

Bron: Infomil

 

Advisering bedrijven

Adviesbureau Opifex adviseert bedrijven op het gebied van milieu, bouw en ruimte.

NAAR ADVISERING VOOR BEDRIJVEN

Advisering overheden

Onze ervaren specialistische adviseurs op het gebied van milieu, bouw en ruimte geven binnen uw organisatie flexibel en adequaat invulling aan de tijdelijke behoefte.

NAAR ADVISERING VOOR OVERHEDEN

Projectbegeleiding en projectrealisatie

Wij ontwikkelen, nemen aan en /of begeleiden bouwprojecten, inclusief de daarbij behorende infrastructuur. Hierbij leveren wij u een totaalpakket op maat.

NAAR PROJECTBEGELEIDING EN -REALISATIE

Nieuws

Referenties bedrijven

Referenties overheden