U bent hier: HomeNieuws > Nieuwsbericht

Wet natuurbescherming in werking

januari 2017

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Ook het bijbehorende Besluit natuurbescherming en de bijbehorende Regeling natuurbescherming zijn op 1 januari 2017 in werking getreden. In dit artikel vindt u een overzicht van de belangrijkste elementen van het nieuw juridisch kader voor natuurbescherming.

Natuurbeschermingswet in een nieuw jasje

De Wet natuurbescherming vervangt vanaf 1 januari 2017 de Natuurbeschermingswet 1998, de
Flora- en faunawet en de Boswet. Het toetsingskader voor projecten, andere handelingen en plannen blijft in de basis hetzelfde, maar is in een nieuw ‘jasje’ gestoken.

Programmatische Aanpak Stikstof

De invoering van de nieuwe Wet natuurbescherming heeft slechts beperkte gevolgen voor het
Programma Aanpak Stikstof (PAS)*. Ondernemers die betrokken zijn bij economische activiteiten die stikstofdepositie kunnen veroorzaken in een Natura 2000-gebied, moeten wel rekening houden met een paar verschillen. Om na te gaan of de wet gevolgen heeft voor economische activiteiten kan iedereen het online rekeninstrument AERIUS Calculator gebruiken.

* De vergunningen in het kader van het PAS vallen vanaf 1 januari 2017 onder de Wet natuurbescherming.
Het Besluit vergunningen Natuurbeschermingswet 1998, het Besluit grenswaarden PAS en de Regeling PAS zijn vervallen omdat ze bij de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming zijn overgenomen in het Besluit natuurbescherming en de Regeling natuurbescherming.

Provincies bepalen regels

Voor bepaalde onderdelen regelt de Wet natuurbescherming dat provincies zelf kunnen bepalen welke regels gelden voor de natuur in hun provincie. Zij leggen dit vast in hun eigen provinciale verordeningen en beleidsregels die vanaf 1 januari 2017 van kracht zijn. In de Wet natuurbescherming is vastgelegd dat een vergunning (ontheffing) moet worden aangevraagd bij de provincie waar de activiteit wordt verricht of zich bevindt. In de oude situatie bepaalde de ligging van het Natura 2000-gebied waar de hoogste hoeveelheid stikstofdepositie plaatsvond en in welke provincie de vergunning moest worden aangevraagd.

Omgevingsvergunning

Als sprake is van een handeling met gevolgen voor beschermde dier- of plantensoorten en waarvoor ook een omgevingsvergunning nodig is, zijn er twee mogelijkheden:

  • eerst een aparte ontheffing soortenbescherming onder de Wet natuurbescherming aanvragen bij de provincie (natuurbeschermingswetvergunning) en daarna de omgevingsvergunning bij de gemeente;
  • direct een omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente, waarbij een natuurtoets (zie de volgende paragraaf) onderdeel uitmaakt van de procedure.

OBM natuur

Sinds 1 januari 2017 bestaat de zogenaamde OBM natuur (omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor natuur). Aan een OBM natuur kunnen voorschriften worden verbonden. Er is een OBM natuur vereist als een omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor een project waarvoor ook een vergunning op grond van de
Wet natuurbescherming is vereist, maar die vergunning als zodanig nog niet is aangevraagd. In dat geval haakt de Wet natuurbescherming aan bij de aanvraag omgevingsvergunning. Deze ‘vrijwillige’ aanhaakplicht is sinds
1 januari 2017 vormgegeven via de OBM natuur.

In het kader van de OBM natuur is een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) van de provincie vereist. Aan een OBM natuur kunnen voorschriften worden verbonden. Zowel de provincie (via de VVGB) als de gemeente kan bepalen dat aan OBM natuur voorschriften moeten worden verbonden.

Overgangsrecht

Voor aanvragen om een natuurbeschermingswetvergunning die vóór 1 januari 2017 zijn ingediend, is overgangsrecht opgenomen in de Wet natuurbescherming.

Vergunningverlening en gebruik AERIUS

In 118 van de ruim 160 Natura 2000-gebieden komt ten minste één stikstofgevoelig habitattype voor. Onder de PAS kunnen meldingen worden gedaan en vergunningen worden aangevraagd bij handelingen die gevolgen kunnen hebben in deze gebieden. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van het rekeninstrument AERIUS. Als de veroorzaakte stikstofdepositie op het betreffende natuurgebied hoger is dan de grenswaarde** dat voor dat gebied geldt, dan moet een vergunning aangevraagd worden (heeft dezelfde status als de natuurbeschermingswetvergunning). Voor handelingen die stikstofdepositie veroorzaken lager dan de grenswaarde, blijft de meldingsplicht bestaan. Ook kan de AERIUS berekening als basis voor de natuurtoets gebruikt worden.

**Voor elk Natura 2000-gebied is vastgesteld hoeveel depositieruimte beschikbaar is. De grenswaarde van 1 mol per hectare wordt verlaagd naar 0,05 mol per hectare per jaar als 95% van de depositieruimte is benut. Dit wordt voortaan alleen bekend gemaakt via de website PAS in uitvoering.

Overig

In de Wet natuurbescherming zijn verder onder andere regels opgenomen over de voorschriften die aan een vergunning verbonden kunnen worden en de mogelijkheden voor het wijzigen en intrekken van vergunningen. Deze regels sluiten in de basis aan bij de regels hierover in de Natuurbeschermingswet zoals die tot
1 januari 2017 gold.

Bron: Omgevingsweb / PAS bureau

Advisering bedrijven

Milieu-adviesbureau Opifex adviseert bedrijven op het gebied van milieu, bouw en ruimte.

NAAR ADVISERING VOOR BEDRIJVEN

Advisering overheden

Onze ervaren specialistische adviseurs op het gebied van milieu, bouw en ruimte geven binnen uw organisatie flexibel en adequaat invulling aan de tijdelijke behoefte.

NAAR ADVISERING VOOR OVERHEDEN

Projectbegeleiding en projectrealisatie

Wij ontwikkelen, nemen aan en /of begeleiden bouwprojecten, inclusief de daarbij behorende infrastructuur. Hierbij leveren wij u een totaalpakket op maat.

NAAR PROJECTBEGELEIDING EN -REALISATIE

Nieuws

Meetonzekerheid bij continue metingen

Het Activiteitenbesluit stelt eisen aan de maximale meetonzekerheid bij continue metingen. Onlangs is een memo verschenen waarin de bepaling van meetonzekerheid is uitgewerkt.

Lees meer

Referenties bedrijven

Referenties overheden