U bent hier: HomeNieuws > Nieuwsbericht

Verandering energieregels voor de industrie

juli 2021

Met het wegvallen van het MJA3-convenant wordt voor veel meer bedrijven dan voorheen het onderwerp energie in de milieuvergunning geregeld. Of dit voor u ook geldt, hangt af van welk type bedrijf u bent: ETS, IPPC of Type B/C:

  • als de som van uw installaties waar brandstoffen worden verbrand grofweg totaal meer is dan 20 MWth, of als u onder een met name genoemde activiteit valt (bijvoorbeeld productie cementklinkers of glas), dan is het ETS CO2-emissiehandel van toepassing. Het onderwerp energie wordt daarmee niet in de milieuvergunning geregeld. U valt onder het toezicht vanuit ETS;
  • bent u geen ETS-bedrijf, maar bent u een IPPC-bedrijf (vallend onder de Europese Richtlijn Industriële Emissies), dan wordt energie wel in uw milieuvergunning geregeld. Hierbij wordt in de aanvraag en in de beschikking rekening gehouden met de maatregelen vanuit de Europese BBT-conclusies;
  • bent u wel vergunningplichtig (Type C), maar bent u geen ETS of IPPC-bedrijf, dan wordt energie ook in uw milieuvergunning geregeld. De voorschriften worden gebaseerd op het Nederlandse stelsel van BBT;
  • bent u als bedrijf niet vergunningplichtig (Type B), dan valt u onder de direct werkende energieregels van het Activiteitenbesluit.

ETS en CO2-heffing

Sinds 1 januari 2021 is de CO2-heffing voor de industrie van kracht. De meeste bedrijven die meedoen aan het Europese emissiehandelssysteem ETS, vallen ook onder reikwijdte van deze heffing. Tegelijkertijd gaat ook de prijs van een ETS emissierecht snel omhoog (nu meer dan 50 €/ton). De kosten van CO2-emissies nemen hierdoor sterk toe. Dit is van invloed op business cases en investeringsbeslissingen. Daarnaast zijn er met de CO2-heffing industrie en de dit jaar gestarte vierde handelsperiode binnen het ETS ook een aantal nieuwe verplichtingen, zoals het Activiteitsverslag (ETS) en volgend jaar het Industrieel emissieverslag (CO2-heffing).

Activiteitsverslag

Elk ETS bedrijf dat gratis emissierechten ontvangt, heeft een monitoringsmethodologieplan (MMP). Het MMP beschrijft de monitoringsmethode voor de gegevens waarover met ingang van 2021 jaarlijks gerapporteerd moet worden. Deze nieuwe rapportage heet het activiteitsverslag. Net als het emissieverslag heeft het activiteitsverslag betrekking op het voorgaande kalenderjaar.

Industrieel emissieverslag (CO2-heffing)

De exploitant van een ETS-installatie die onder de CO2-heffing valt, moet vanaf 2022 elk jaar een extra verslag inleveren: het industrieel emissieverslag. In dat emissieverslag worden ook de uitgezonderde emissies van elektriciteitsopwekking en stadsverwarming opgenomen om vast te stellen hoe groot de industriële jaarvracht is die bepalend is voor de heffing.

In geval dat deze activiteiten niet in de installatie voorkomen, is het industrieel emissieverslag louter een bevestiging dat de gehele ETS-jaarvracht onder de heffing valt. De NEa zal in de loop van 2021 een digitaal format vaststellen voor dit verslag.

Voor ETS-installaties met een gratis toewijzing kunnen de benodigde gegevens worden overgenomen uit het activiteitsverslag. Daarom is verificatie in dat geval niet vereist.

 

Bron tekst: RoyalHaskoning / emissieautoriteit

Bron foto: Pixabay

Advisering bedrijven

Adviesbureau Opifex adviseert bedrijven op het gebied van milieu, bouw en ruimte.

NAAR ADVISERING VOOR BEDRIJVEN

Advisering overheden

Onze ervaren specialistische adviseurs op het gebied van milieu, bouw en ruimte geven binnen uw organisatie flexibel en adequaat invulling aan de tijdelijke behoefte.

NAAR ADVISERING VOOR OVERHEDEN

Projectbegeleiding en projectrealisatie

Wij ontwikkelen, nemen aan en /of begeleiden bouwprojecten, inclusief de daarbij behorende infrastructuur. Hierbij leveren wij u een totaalpakket op maat.

NAAR PROJECTBEGELEIDING EN -REALISATIE