U bent hier: HomeNieuws > Nieuwsbericht

Uitvoering verplichte energie-audits loopt achter

juni 2017

Hoewel Nederland met het huidige en reeds voorgenomen energiebesparingsbeleid op koers ligt voor het behalen van de Europese doelstellingen op het gebied van energie-efficiëntie, loopt de uitvoering van de zogenaamde energie-audits achter. Een meerderheid van de audit-plichtige bedrijven heeft nog geen energie-audit uitgevoerd. Deze bedrijven zullen alsnog aan hun verplichtingen moeten voldoen.

Uitvoering

Bedrijven met meer dan 250 werknemers of een jaaromzet van 50 miljoen euro of meer (voor alle bedrijfslocaties van de onderneming bij elkaar opgeteld) die níet deelnemen aan het MEE- of MJA-3 convenant, hebben in 2015 de verplichting opgelegd gekregen om vóór 5 december van dat jaar een zogenaamde ‘energie-audit’ op te stellen. Uit een eerste inventarisatie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) blijkt dat een meerderheid van de audit-plichtige bedrijven hier nog niet aan voldaan heeft. In de komende periode zal een groot aantal bedrijven alsnog haar energie-audit moeten laten uitvoeren en voorleggen aan het bevoegd gezag, veelal de Omgevingsdienst.

Uitvoerbaarheid

In het najaar wordt de richtlijn EED herzien. Het kabinet wil bijvoorbeeld de mogelijkheid krijgen om op nationaal niveau aanvullende minimumeisen te kunnen stellen, om te bepalen welke bedrijven onder de auditplicht vallen. Bij de invoering van de auditverplichting in 2015 was al duidelijk dat de regeling een enorme opgave voor een groot aantal bedrijven betekende met behoorlijke administratieve consequenties voor niet alleen 1900 bedrijven – die 20 procent van het industriële energiegebruik voor hun rekening nemen – maar ook voor de toezichthoudende instanties, met name de Omgevingsdiensten.

Heeft u als energie-audit-plichtig bedrijf begeleiding of ondersteuning nodig voor de uitvoering, neem dan contact op met een van onze adviseurs van Milieu-adviesbureau Opifex.

Bron: VEMW / RVO

Advisering bedrijven

Milieu-adviesbureau Opifex adviseert bedrijven op het gebied van milieu, bouw en ruimte.

NAAR ADVISERING VOOR BEDRIJVEN

Advisering overheden

Onze ervaren specialistische adviseurs op het gebied van milieu, bouw en ruimte geven binnen uw organisatie flexibel en adequaat invulling aan de tijdelijke behoefte.

NAAR ADVISERING VOOR OVERHEDEN

Projectbegeleiding en projectrealisatie

Wij ontwikkelen, nemen aan en /of begeleiden bouwprojecten, inclusief de daarbij behorende infrastructuur. Hierbij leveren wij u een totaalpakket op maat.

NAAR PROJECTBEGELEIDING EN -REALISATIE

Nieuws

Referenties bedrijven

Referenties overheden