U bent hier: HomeNieuws > Nieuwsbericht

Uitspraak Raad van State Wet natuurbescherming: PAS onderuit

juni 2019

Op 22 mei jl. heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een belangrijke uitspraak gedaan over de houdbaarheid van het PAS (Programmatische Aanpak Stikstof). Deze uitspraak is negatief uitgevallen. Wat houdt dit in en wat zijn de gevolgen?

Europese Hof

Het Europese Hof had afgelopen jaar al beoordeeld dat de beoogde positieve effecten van de maatregelen onvoldoende onderbouwd zijn in het PAS-systeem. Eerst moet het positieve effect onomstotelijk worden vastgesteld, daarna mag het worden “ingezet”. Maar hoe kan Nederland dat voldoende wetenschappelijk gaan onderbouwen?

Uitspraak

De Raad van State heeft de reactie van het Europese Hof naast de onderbouwing (de zogeheten “passende beoordeling”) van onze Nederlandse wetgever gelegd en concludeert dat die onderbouwing onvoldoende is. Er is onvoldoende zekerheid over de instandhoudingsdoelstellingen: er kan namelijk (tijdelijk) sprake zijn van een overbelasting van stikstof op Natura2000 gebieden. Tevens vindt de Raad van State dat het beweiden van melkkoeien en het bemesten van gronden ook onder de vergunningplicht valt.

Gevolgen voor lopende beroepszaken

Heeft u een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb) gekregen en is daar beroep tegen aangetekend bij de Raad van State of bij de Rechtbank? Dan zal deze vergunning, met circa 500 andere vergunningen, vernietigd worden. Als u daarvoor al een vergunning had op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 of Wnb dan is dat uw vergund recht. Vergunningen waarbij geen toename van stikstofdepositie wordt aangevraagd en die gebaseerd zijn op een onherroepelijke onderliggende vergunning blijven waarschijnlijk wel in stand.

Gevolgen voor vernietigde vergunningen zonder onderliggende Natuurvergunning

Had u nog geen Wnb-vergunning en heeft u deze aangevraagd en verleend gekregen van de provincie, maar is er beroep tegen aangetekend bij de Rechtbank of Raad van State? Dan wordt uw vergunning vernietigd en zijn de onderliggende rechten onduidelijk. De komende tijd zullen de provincies en het Rijk zich moeten buigen over de vraag waar dan de bestaande rechten op gebaseerd moeten worden.

Meldingen onder het PAS

Heeft uw bedrijf geen Wnb-vergunning, maar is er een melding gedaan op grond van het PAS of is het bedrijf vergunningvrij omdat de stikstofdepositie lager is dan 0,05 mol? Dan valt daarmee ook de toestemming op grond van de Wnb weg. Voor die bedrijven geldt dat alsnog een Wnb-vergunning moet worden aangevraagd, stelt de RvS. Er zijn namelijk geen rechten om op terug te vallen, want de activiteit was namelijk vergunningvrij of meldingsplichtig. Een vergunning krijgen is op dit moment echter een “mission impossible.”

Lopende aanvragen

Lopende Wnb-aanvragen zullen voorlopig niet behandeld worden. De provincies gaan de komende weken met elkaar in overleg over hoe zij verder moeten met de vergunningverlening. Heeft u voor uw vergunningaanvraag (of vvgb) ontwikkelingsruimte nodig? Dan zal die vergunning zeer waarschijnlijk geweigerd worden.

Komt er nog ontwikkelingsruimte vrij?

Veel ondernemers wachten op het vrijkomen van het tweede deel van de ontwikkelingsruimte, die stond gepland voor vorig jaar juli. Deze ontwikkelingsruimte komt, nu het PAS onhoudbaar is, niet meer vrij.

Hoe verder?

De komende weken zullen het Rijk en de provincies overleg voeren over de uitspraak en hoe vergunningverlening weer opgepakt kan worden. Mogelijk komt er een geheel nieuw stelsel. Wordt vervolgd.

Bron tekst: VanWestreenen adviseurs/Boerderij.nl

Bron foto: https://pixabay.com/nl/

Advisering bedrijven

Adviesbureau Opifex adviseert bedrijven op het gebied van milieu, bouw en ruimte.

NAAR ADVISERING VOOR BEDRIJVEN

Advisering overheden

Onze ervaren specialistische adviseurs op het gebied van milieu, bouw en ruimte geven binnen uw organisatie flexibel en adequaat invulling aan de tijdelijke behoefte.

NAAR ADVISERING VOOR OVERHEDEN

Projectbegeleiding en projectrealisatie

Wij ontwikkelen, nemen aan en /of begeleiden bouwprojecten, inclusief de daarbij behorende infrastructuur. Hierbij leveren wij u een totaalpakket op maat.

NAAR PROJECTBEGELEIDING EN -REALISATIE

Nieuws

Referenties bedrijven

Referenties overheden