U bent hier: HomeNieuws > Nieuwsbericht

Staatssecretaris Heijnen voert landelijk ZZS-emissieregister in

juni 2023

De invoering van een landelijke emissiedatabase verplicht vergunningplichtige bedrijven om hun emissies van zeer zorgwekkende stoffen te registeren.

Het besluit om een register voor zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) in te voeren heeft tot doel om de verplichting tot het aanleveren van informatie over emissies van ZZS in een landelijke database vast te leggen. Daarnaast wordt met het besluit de invoering van een openbaar toegankelijk register voor ZZS geregeld. De Tweede Kamer is hierover geïnformeerd door de staatsecretaris.

De landelijke emissiedatabase voor ZZS heeft als doel de gegevens over industriële emissies van ZZS naar lucht en water uit de informatieplicht op landelijk niveau bijeen te brengen en de ontwikkelingen daarin door de jaren heen te volgen. Zo moet de database inzichtelijk maken welke ZZS in welke mate en waar in Nederland worden uitgestoten, en in welke mate die emissies van ZZS wordt beperkt. Nu ontbreekt een landelijk beeld van de emissies van deze stoffen.

Het besluit tot invoering van een register voor ZZS bevat wijzigingen in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) en het Omgevingsbesluit. Deze wijzigingen voorzien dat gegevens die voortkomen uit de informatieplicht worden aangeleverd en verzameld in een landelijke ZZS-emissiedatabase. Gegevens uit de database worden vervolgens gebruikt voor een publiek toegankelijk register, dat de ZZS-emissiegegevens in Nederland actief openbaar maakt.

Voor dit register wordt gebruik gemaakt van een al bestaand openbaar register (e-MJV), dat bereikbaar is via https://www.emissieregistratie.nl/.

Afvalbedrijven

Ook afvalbedrijven krijgen met het ZZS-register te maken. Afgelopen april werd het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen gewijzigd, om ervoor te zorgen dat afvalbedrijven informatie krijgen over mogelijke ZZS in het afval dat zij innemen.

Geen extra taak erbij

Het aanleveren van ZZS informatie is al vanaf 2016 verplicht voor bedrijven via het Activiteitenbesluit, dat in de Omgevingswet wordt overgenomen. Het effect van deze wijziging (ZZS-register) is dat bedrijven de gegevens die ze eerder bij bevoegde gezagen moesten aanleveren, nu in het invoersysteem van de database invoeren. Daardoor komen er voor bedrijven geen taken bij. Doordat bedrijven deze gegevens elke vijf jaar moeten actualiseren, zal in de toekomst ook zichtbaar worden in hoeverre de emissies van ZZS in verloop van tijd zijn teruggebracht.

Omgevingswet

Zoals bekend zal vanaf 1 januari 2024 de Omgevingswet gelden, waarbij sprake wordt van vergunningplichtige activiteiten en niet langer vergunningplichtige inrichtingen (m.u.v. inrichtingen die onder de Brzo of IPPC vallen). Alle bedrijven met activiteiten genoemd in het Bal hebben een ZZS informatieplicht, maar alleen bedrijven met vergunningplichtige activiteiten moeten deze gegevens in het register invoeren. Dat register betreft een aparte module in de e-MJV tool. De ZZS database bevat dan gegevens over emissies van vergunningplichtige activiteiten. Hoewel de database technisch is te gebruiken voor registratie en monitoring van emissies van niet-vergunningplichtige activiteiten, is er op dit moment geen wettelijke grondslag voor het verplicht aanleveren van informatie over deze emissies in de ZZS database.

 

Bron tekst: Tweede Kamer / InfoMil / Overheid.nl

Bron foto: Pixabay

Advisering bedrijven

Adviesbureau Opifex adviseert bedrijven op het gebied van milieu, bouw en ruimte.

NAAR ADVISERING VOOR BEDRIJVEN

Advisering overheden

Onze ervaren specialistische adviseurs op het gebied van milieu, bouw en ruimte geven binnen uw organisatie flexibel en adequaat invulling aan de tijdelijke behoefte.

NAAR ADVISERING VOOR OVERHEDEN

Projectbegeleiding en projectrealisatie

Wij ontwikkelen, nemen aan en /of begeleiden bouwprojecten, inclusief de daarbij behorende infrastructuur. Hierbij leveren wij u een totaalpakket op maat.

NAAR PROJECTBEGELEIDING EN -REALISATIE

Nieuws

Actualisatie AERIUS op 5 oktober 2023

Actualisatie AERIUS op 5 oktober 2023

Op donderdag 5 oktober 2023 vindt de jaarlijkse actualisatie van AERIUS Calculator en AERIUS Monitor plaats. Dit kan gevolgen hebben voor lopende vergunningprocedures.

Lees meer

Referenties bedrijven

Referenties overheden