U bent hier: HomeNieuws > Nieuwsbericht

Meer stikstofruimte voor PAS-melders beschikbaar

mei 2023

Het kabinet heeft besloten de prioritering van doelen in het stikstofregistratiesysteem aan te passen en de PAS-melders daarbij meer prioriteit te geven. Daarmee wordt ook geborgd dat zo min mogelijk stikstofruimte onbenut blijft.

Het kabinet voelt een zware verantwoordelijkheid om de problematiek van PAS-melders – ondernemers die in beginsel buiten hun schuld zonder benodigde natuurvergunning zijn komen te zitten – zo snel mogelijk op te lossen. Daarbij wordt voortdurend bekeken welke besluiten daar aan kunnen bijdragen.

Het stikstofregistratiesysteem was eerder bestemd om ruimte uit de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen toe te kennen aan woningbouwprojecten en enkele grote wegenprojecten. Ruimte die niet nodig was voor deze doelen, kon aan PAS-meldingen worden toegedeeld. Die afspraken van het vorige kabinet worden nu aangepast. PAS-meldingen kunnen bij inwerkingtreding van de herprioritering als eerste van de beschikbare ruimte gebruik maken.

Omdat de woningbouwopgave onverminderd groot is, en doorgaans weinig ruimte vraagt, is besloten dat er ook ruimte gereserveerd kan worden voor de meest concrete woningbouwprojecten waarvoor binnen een jaar een vergunningaanvraag wordt gedaan. De verwachting is dat dit om een zeer beperkte hoeveelheid stikstofruimte gaat. Daarna kunnen ook projecten betreffende renovatie en veiligheid ten aanzien van rijkswegen gebruik maken van de resterende ruimte.

Met de nieuwe systematiek komt op termijn meer ruimte beschikbaar voor het legaliseren van PAS-meldingen. De aanpassing in prioritering geldt ook voor de ruimte uit de opkoopregeling Maatregel Gerichte Aankoop die zal worden toegevoegd aan het stikstofregistratiesysteem.

Voor de aanpassing is een wijziging van de Regeling natuurbescherming nodig waardoor de nieuwe prioritering met ingang van begin oktober 2023 in de praktijk kan worden toegepast. Tot oktober is de huidige prioritering van toepassing, en het stikstofregistratiesysteem wordt met het huidige kabinetsbesluit ook weer opengesteld.

Legaliseren PAS-meldingen

Op 1 mei is een regeling ingegaan waarmee provincies voorstellen bij het Rijk in kunnen dienen om het legaliseren van PAS-meldingen met maatwerk te versnellen. De regeling provinciale maatregelen PAS-melders wordt ingezet naast het landelijke legalisatieprogramma PAS-meldingen die in het voorjaar van 2022 is vastgesteld. De nieuwe regeling maakt het mogelijk om naast het legalisatieprogramma, aanvullende maatregelen te nemen om PAS-meldingen te legaliseren. Voorwaarde is wel dat met zekerheid kan worden aangetoond dat de beschermde natuur geen schade oploopt. Voor deze regeling heeft het kabinet 250 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Europese Commissie keurt uitkoop grote stikstofuitstoters goed

Ondertussen kan het kabinet ook beginnen met de uitkoop van boeren en andere bedrijven die veel stikstof uitstoten. De Europese Commissie heeft met de plannen ingestemd, laat zij weten. Met de uitkoop wil het kabinet de stikstofvervuiling in kwetsbare natuurgebieden snel terugdringen. Boeren en andere ondernemers die veel stikstof uitstoten, kunnen een bedrag krijgen dat ruim boven de marktwaarde van hun bedrijf ligt als zij stoppen.

Ze moeten dan wel beloven hun bedrijf niet elders voort te zetten, hebben het kabinet en de commissie afgesproken. Ook al riep die eis veel weerstand op. Kiezen boeren toch liever voor een verhuizing, dan vallen ze buiten deze regeling.

De Europese staatssteunregels laten toe dat de overheid geld steekt in het opdoeken van boerenbedrijven als dat de klimaatdoelen van de Green Deal dichterbij brengt. Die voordelen wegen meer op tegen de mogelijke verstoring van concurrentie en handel in de EU, denkt het dagelijks bestuur van de unie.

 

Bron tekst: Ministerie van LNV / ANP

Bron foto: Pixabay

Advisering bedrijven

Adviesbureau Opifex adviseert bedrijven op het gebied van milieu, bouw en ruimte.

NAAR ADVISERING VOOR BEDRIJVEN

Advisering overheden

Onze ervaren specialistische adviseurs op het gebied van milieu, bouw en ruimte geven binnen uw organisatie flexibel en adequaat invulling aan de tijdelijke behoefte.

NAAR ADVISERING VOOR OVERHEDEN

Projectbegeleiding en projectrealisatie

Wij ontwikkelen, nemen aan en /of begeleiden bouwprojecten, inclusief de daarbij behorende infrastructuur. Hierbij leveren wij u een totaalpakket op maat.

NAAR PROJECTBEGELEIDING EN -REALISATIE

Nieuws

Overheid zet mes in Milieulijst

Overheid zet mes in Milieulijst

Op de Milieulijst 2024, de Mia en de Vamil, staan aanzienlijk minder milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen waar ondernemers fiscaal voordelig in kunnen investeren.

Lees meer
Actualisatie AERIUS op 5 oktober 2023

Actualisatie AERIUS op 5 oktober 2023

Op donderdag 5 oktober 2023 vindt de jaarlijkse actualisatie van AERIUS Calculator en AERIUS Monitor plaats. Dit kan gevolgen hebben voor lopende vergunningprocedures.

Lees meer

Referenties bedrijven

Referenties overheden