U bent hier: HomeNieuws > Nieuwsbericht

In- en uitvoer: minister beslist niet meer over einde-afvalstatus

september 2019

Binnen Nederland bepaalt tot nu toe het bevoegd gezag (provincie, gemeente of het rijk) wat een afvalstof is en wat niet. Bij in- en uitvoer is de minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) het bevoegd gezag. De minister heeft deze bevoegdheid gemandateerd aan Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT).

De bevoegdheid van de minister om bij in- en uitvoer per geval te besluiten of een product al dan niet afval is, draagt niet bij aan de uniformiteit. Daarom kiest de Nederlandse overheid ervoor om deze bevoegdheid bij de minister te laten vervallen. Dit is een van de wijzigingen in de Wet milieubeheer (hoofdstuk 10), in verband met de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn afvalstoffen (Kra) die afgelopen jaar is aangepast.

Het gaat daarbij om een besluit voor een enkel bedrijf en niet om een generiek besluit voor een hele afvalstroom. Het bevoegd gezag voor de activiteiten van het bedrijf (meestal de gemeente of provincie) gaat dus de beslissing nemen of een afvalstof, die een handeling voor een nuttige toepassing* heeft ondergaan, niet meer als afval is aan te merken. Het bedrijf kan, ter ondersteuning van beoordelingen en besluiten, wel een rechtsoordeel vragen bij het ministerie. Een dergelijk oordeel is echter geen Awb-besluit (niet-juridisch hulpmiddel).

Dus zowel in het kader van vergunningverlening, toezicht en handhaving als bij overbrenging van afvalstoffen van en naar het buitenland door een Nederlands bedrijf, zal nog één bevoegd gezag per geval beoordelen.

Dit wetsvoorstel, na tot wet zijn verheven, treedt op 1 juli 2020 in werking. De vernieuwde Kra moet uiterlijk op 5 juli 2020 in de Nederlandse wetgeving zijn geïmplementeerd.

* het geschikt maken van afvalstoffen voor hergebruik als grondstof of hulpstof

Bron tekst: www.afvalonline.nl

Bron foto: https://pixabay.com/nl/

 

Advisering bedrijven

Adviesbureau Opifex adviseert bedrijven op het gebied van milieu, bouw en ruimte.

NAAR ADVISERING VOOR BEDRIJVEN

Advisering overheden

Onze ervaren specialistische adviseurs op het gebied van milieu, bouw en ruimte geven binnen uw organisatie flexibel en adequaat invulling aan de tijdelijke behoefte.

NAAR ADVISERING VOOR OVERHEDEN

Projectbegeleiding en projectrealisatie

Wij ontwikkelen, nemen aan en /of begeleiden bouwprojecten, inclusief de daarbij behorende infrastructuur. Hierbij leveren wij u een totaalpakket op maat.

NAAR PROJECTBEGELEIDING EN -REALISATIE

Nieuws

Referenties bedrijven

Referenties overheden